Listy rosyjskie

Bok sam nazywa się rokiem carskim; jeżeli Bóg pozwala, że kwitną sprawy ziemi, to skutek jego dobroci dla cara, żeby obfitość darów bożych ozdobiła stół carski".
A oto ustęp drugi:
„Bóg, na wzór swego jedynowładztwa w niebie, ustanowił cara na ziemi.
Na wzór swojej wszechmocy zrobił cara samowładcą, na wzór swego panowania, które nie przechodzi i ciągnie się od wieków i w ciągu wieków, cara dziedzicznego. O!
gdyby to dobrze pojmowały wszystkie ludy, tę godność niebiańską cara i te urządzenia carstwa ziemskiego na podobieństwo niebieskiego!
Wszystko urządzone będąc na wzór niebieski, byłoby również szczę śliwem na wzór niebieski". (Choix des sermons et discours de Mr. Philarete, metropolite de Moscou, III, 301—302).
Więc nic dziwnego, że car ustanawia święta, obrzędy, procesye, że kanonizuje świętych na przedstawienie synodu. Mikołaj kanonizował tak Mitrofana, Aleksander II Tryfona.
„Swod Zakonów" (zbiór praw) nakazuje posłuszeństwo religijne carowi we wszystkiem, a grozi klątwą za wszelki bunt przeciw niemu.
— I właśnie z tego powodu powstaje bunt dusz szlachetniejszych, którym jest wstrętne używanie religii jako środka do bałwochwalstwa caratu.
Zmarły niedawno filozof rosyjski, Włodzimierz Sołowiew, wykazywał, iż wzrost starowierców (roskolników) za Nikona (koło 1660) nie pochodził z niczego innego, jak ze zrozumienia
tej roli upokarzającej, jaką odgrywa urzędowe prawosławie.
Wogóle zdaniem wszystkich tych, co ze znajomością rzeczy i bezstronnie badali dzieje i i stan dzisiejszy roskołu i sekciarstwa rosyjskiego, cerkiew prawosławna jest nietylko ich
macierzą, ale i wychowawczynią. Roskoł powstał już w wieku XIV w Nowogrodzie z powodu zdzierstwa duchownych.
Prześladowany przez Iwana III schronił się do Inflant i Kur landyi, w Nowogrodzie zaś i Moskwie pojawiła się wśród ludu i duchowieństwa sekta żydowska, która nawet na dworze
miała zwolenników, ba!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Szamba betonowe Mrozy
    hotels near me
    streaming warszawa
    przegrywanie ntsc

Menu:

Reklama: